คำนามประสม

compound noun คือคำนามประสม หรือคำนามผสม ถ้าเราเข้าใจคำผสมของภาษาไทยแล้ว การเรียนรู้เรื่องนี้คงไม่ยากครับ ถ้าเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างเช่น แม่+น้ำ=แม่น้ำ ห้อง+สมุด=ห้องสมุด น้ำ+แข็ง=น้ำแข็ง เป็นต้น

ส่วนใหญ่จะเขียนใน 3 รูปแบบดังนี้

1. เขียนติดกันเป็นคำๆเดียว เช่น bedroom, football, toothpaste, football, homework, headmaster เป็นต้น

2. เขียนแยกกันโดยไม่ต้องใส่ hyphen (-) เช่น car park,alarm clock, office hours เป็นต้น

3. เขียนแยกจากกันเป็นสองคำโดยมี hyphen คั่น เช่น fire-engine, swimming-pool, daughter-in-law passer-by เป็นต้น

ตัวอย่าง compound noun

สวนประกอบ หรือคำที่มาประกอบเป็นคำ compound มีหลายแบบด้วยกัน เช่น 1นาม+นาม 22นาม+กริยา คุณศัพท์+นาม 4กริยา+นาม เป็นต้น

นาม + นาม: taxi driver, postcard,toothbrush, mother tongue, boyfriend, football, basketball, teapot, teapot, notebook, newspaper, etc.

Noun + Verb

นาม + กริยา: haircut, sunset, waterfall, raindrop, butterfly, fingerprint, etc.

Adjective + Noun

คุณศัพท์ + นาม: gentleman, blackboard, greenhouse, high school, whiteboard, software.

Verb + Noun

คำกริยา + คำนาม: washing machine, swimming pool, breakfast, etc.

Verb + Adverb/ Preposition

คำกริยา + คำกริยาวิเศษณ์/ คำบุพบท: takeover, takeaway, handout, giveaway, check-in, take-off, etc.

Adverb + Noun

คำกริยาวิเศษณ์+ คำนาม: inside, outside, upstairs, downstairs, etc.

Adverb + Verb

คำกริยาวิเศษณ์ + กริยา: output, input, intake, income, etc.

Preposition + Noun

บุพบท + นาม: underworld, underground, etc.

อื่นๆ

mother-in-law, son in law

ขอบคุณความรู้ดีๆ dekdee.com

english,com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ