คำนามประสม

Image

คำนามประสม


compound noun คือคำนามประสม หรือคำนามผสม ถ้าเราเข้าใจคำผสมของภาษาไทยแล้ว การเรียนรู้เรื่องนี้คงไม่ยากครับ  ถ้าเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างเช่น แม่+น้ำ = แม่น้ำ ห้อง+สมุด = ห้องสมุด น้ำ+แข็ง = น้ำแข็ง เป็นต้น


ส่วนใหญ่จะเขียนใน 3 รูปแบบดังนี้


1. เขียนติดกันเป็นคำๆเดียว เช่น bedroom, football,   toothpaste, football, homework, headmaster เป็นต้น

2. เขียนแยกกันโดยไม่ต้องใส่ hyphen (-) เช่น   car park,alarm clock,      office hours เป็นต้น

3. เขียนแยกจากกันเป็นสองคำโดยมี hyphen คั่น เช่น fire-engine, swimming-pool, daughter-in-law passer-by เป็นต้น


ตัวอย่าง compound noun

สวนประกอบ หรือคำที่มาประกอบเป็นคำ compound มีหลายแบบด้วยกัน เช่น 1นาม+นาม 22นาม+กริยา คุณศัพท์+นาม 4กริยา+นาม เป็นต้น


นาม + นาม:  taxi driver, postcard,toothbrush, mother tongue, boyfriend, football, basketball, teapot, teapot,  notebook, newspaper, etc.

Noun + Verb

นาม + กริยา:  haircut, sunset, waterfall, raindrop, butterfly, fingerprint, etc.

Adjective + Noun

คุณศัพท์ + นาม: gentleman, blackboard, greenhouse, high school, whiteboard, software.

Verb + Noun

คำกริยา + คำนาม: washing machine, swimming pool, breakfast, etc.

Verb + Adverb/ Preposition

คำกริยา + คำกริยาวิเศษณ์/ คำบุพบท: takeover, takeaway, handout, giveaway, check-in, take-off, etc.

Adverb + Noun

คำกริยาวิเศษณ์+ คำนาม: inside, outside, upstairs, downstairs, etc.

Adverb + Verb

คำกริยาวิเศษณ์ + กริยา: output, input, intake, income, etc.

Preposition + Noun

บุพบท + นาม: underworld, underground, etc.

อื่นๆ

mother-in-law, son in law

ขอบคุณความรู้ดีๆ dekdee.com

                          english,com


อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ