Qualitative-Methods-วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

Image

Qualitative Methods วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

Qualitative Methods 
สำหรับงานวิจัย โดยใข้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมดมีลักษณะทั่วไปบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่แตกต่างกันนั้น จะแตกต่างกันไปในแง่ของรูปแและ
วัตถุประสงค์มีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อดังต่อไป
โดยการออกแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ มีหลักเกณฑ์เช่น
- กำหนดกรอบปัญหา หรือคำถามวิจัย (จากทั่วไปถึงเฉพาะเจาะจง)
- การเลือกตัวอย่าง (กรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก)
- การรวบรวมข้อมูล (การสัมภาษณ์, การสังเกตการณ์ ,เอกสาร, การถอดเสียง , ภาพถ่าย,  วีดีโอ ,บันทึกในสนาม ,วารสาร, ไดเอรี่ ,บันทึก)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (พร้อมกับการรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัยเช่น วิธีการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์คำบรรยายการจัดโครงร่าง
ประเภท กรอบแนวคิด ห้อข้อ หมวดหมู่ รูปแบบ)
- ความถูกต้องและความน่าเชืือถือ การวิเคราะห์สมการ
- จริยธรรมในการทำวิจัย ได้รับการยินยอม
- การเริ่มเขียนงานวิจัย
รูปแบบวิธีการทำงานวิจัยประเภทนี้มีหลายแบบ เช่น  case study, ethnography, phenomenology, historical, action research, content analysis, grounded theory,
 generic. etc.

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ